مسابقات کشتی کج
صفحه اول بیوگرافی

دانلود ویدیوهایی که ساختگی بودن مسابقات کشتی کج را اثبات می کند

در این ویدیو ها مشاهده خواهید کرد که اکثر ضربات و حرکات مسابقات کشتی کج ساختگی هستند.

دانلود ویدیو اول

دانلود ویدیو دوم

دانلود ویدیو سوم